Retningslinjer

Retningslinjer for Cykelforum Sønderborg

Formål

  1. Øge fokus på cyklisme på tværs af kommunale forvaltninger, private virksomheder og frivillige foreninger for at sikre en fælles prioritering.
  2. Fremme borgernes sundhed gennem øgede muligheder for cykling.
  3. Understøtte erhvervsinitiativer gennem øget fokus på cykelturisme.
  4. At blive et høringsberettiget organ.

Optagelsesbetingelser

Cykelforum Sønderborg er et organ, der henvender sig til alle foreninger, firmaer eller organ bosiddende i Sønderborg Kommune med interesse for at fremme cyklisme.

Hver forening, klub eller firma, kan kun være repræsenteret med én repræsentant.

For at kunne repræsenteres, skal man være registreret som forening eller være i besiddelse af et CVR-nummer og være registreret som forhandler af cykler og cykeltilbehør.

Man er medlem af Cykelforum Sønderborg så længe den forening, firma eller organ man repræsenterer, ønsker at man skal repræsentere dem.

Såfremt man ikke længere varetager den rolle man er optaget på baggrund af, træder man ud af Cykelforum Sønderborg.

Eksklusion

Såfremt man aktivt modarbejder Cykelforum Sønderborgs formål aktivt, ekskluderes man.

Det er Cykelforum Sønderborg, der tager stilling til om et medlem skal ekskluderes. En eventuel eksklusion vedtages af 2/3 flertal af fremmødte på først kommende møde.

Repræsentanter

Talsmand udpeges for 1 år ad gangen ved valg.

Opløsning

Såfremt der fra politisk side i Sønderborg Kommune ikke længere er opbakning til Cykelforum Sønderborg, opløses organet.

Møder

Cykelforum Sønderborg mødes fire gange årligt. Mødedatoerne for det kommende år fastsættes på det første møde i kalenderåret.

Møderne er ikke offentlige, dog kan der inviteres relevante personer.

Sekretæren kan i specielle tilfælde, enten på baggrund af en henvendelse fra et medlem af Cykelforum Sønderborg eller på eget initiativ, indkalde til ekstraordinære møder.

Dagsorden og referat

Dagsorden til de ordinære møder udarbejdes af sekretæren, og til sendes medlemmerne senest 3 uger før mødet.

Forslag til dagsorden til ordinære møder, skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før mødet.

Referatet udsendes senest 1 uge efter mødet og gøres tilgængeligt elektronisk.

Afstemning

Afstemning sker ved håndsoprækning. Såfremt mindst to medlemmer tilkendegiver dette, skal afstemningen ske skriftligt. Sekretæren er stemmeoptæller og kontrollant.

Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal blandt fremmødte på møderne.

Ændring af retningslinjer

Retningslinjerne kan ændres ved 2/3 flertal ved afstemning.